Projekty


Nabízíme Vám komplexní vypracování projektové dokumentace, která obsahuje veškeré dotčené části podle vyhlášky č. 499 / 2006 a jejích příloh, včetně stavební části, kterou pro nás zajišťuje externí autorizovaný spolupracovník, tj. technologickou část, rozpočty, výkazy výměr a u větších staveb i harmonogram prací a POV. Součástí realizační projektové dokumentace jsou i výpočty. Zpracováváme i projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Samozřejmostí je i dokumentace skutečného provedení, po ukončení stavby, pokud si ji zákazník přeje.

Realizační dokumentace se zákazníkovi standardně předává ve třech tištěných vyhotoveních. Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení se standardně předává v 7 tištěných vyhotoveních. Dokumentace skutečného provedení se zpravidla vyhotovuje v jednom tištěném vyhotovení. Ke všem projektům se přikládá 1ks CD s dokumentací v elektronické podobě, standardně ve formátu *.pdf.

Ke každé nabídce je vytvořena nabídková kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Cena za projektovou dokumentaci je stanovena dohodou a je určena podle objemu prací a požadovaných úkonů. Celková cena navýšena o reprografické práce (podle skutečného počtu formátů A4) a kompletaci projektové dokumentace. Veškeré další práce a materiál, které nejsou obsaženy ve smlouvě se považují za vícepráce a vícenáklady a jsou řešeny písemným dodatkem smlouvy o dílo. Za jazykové mutace v anglickém jazyce jsou příplatky podle rozsahu prací. Termín odevzdání je stanoven dohodou a odvíjí se od data předání posledních platných podkladů.

Projektová dokumentace je zprcovávána v progamech ProgeCAD Professional CSY, Alibre Design a CAD Architecture CAD Premium. Textové a tabulkové části jsou tvořeny v programu Microsoft Office 2007.

Ve spolupráci s firmou SoliCAD s.r.o. zajišťujeme i projekty ocelových konstruckcí, včetně autorizovaných statických výpočtů. Montážní práce pro solární systémy pro nás zajišťuje firma BARX Installation s.r.o.

Aktuální situaci v povolování a připojování fotovoltaických systémů nebo eventuelních dotaci pro solárná systémy a kogeneraci můžete sledovat na stránkách Solar News nebo Zelená úsporám.